Provozní řád KD Klatovy

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

KULTURNÍHO DOMU DRUŽBA V KLATOVECH

   

I. Obecná ustanovení

 

Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace, IČ: 00075060 (dále též „MKS Klatovy“) je veřejnou kulturní institucí města Klatovy, provozující Kulturní dům Družba v Klatovech (dále jen „KD DRUŽBA“) se sídlem Klatovy, Domažlická 767, PSČ 339 01.

Tento návštěvní a provozní řád určuje základní závazná pravidla chování všech osob vstupujících do budovy KD DRUŽBA a používajících zařízení KD DRUŽBA. Účelem návštěvního a provozního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví osob, majetku a rovněž zabezpečení optimálních podmínek pro kulturní a společenskou atmosféru průběhu všech akcí, které se zde uskutečňují. Každá osoba svým vstupem na jakoukoliv akci v KD DRUŽBA vyjadřuje svůj souhlas být vázána podmínkami a obsahem tohoto návštěvního a provozního řádu.

Tento návštěvní a provozní řád je závazný také pro všechny osoby, které budou využívat zařízení KD DRUŽBA pro vlastní akce na základě smlouvy o nájmu pro konkrétní účel, jakožto i pro jejich hosty.

Veřejnost může do prostor budovy KD DRUŽBA vstupovat v době a v rozsahu dle programu kulturních a společenských akcí, objednaných krátkodobých pronájmů, klubových činností apod., a to pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním a provozním řádem. 

Přehled kulturních a společenských akcí, poskytovaných služeb a provozní doby je uveden na webových stránkách Městského kulturního střediska Klatovy - www.mksklatovy.cz a dále na propagačních tiskovinách MKS Klatovy.

Tento návštěvní a provozní řád se nevztahuje na běžný provoz restaurace a bufetu.

K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto provozního řádu je kromě vedení MKS Klatovy oprávněn též určený pracovník MKS Klatovy, pořadatel společenské nebo kulturní akce, bezpečnostní služba a požárně bezpečnostní hlídka, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská policie. Pracovníci MKS Klatovy oprávnění dozírat nad danou akcí, jsou označeni vizitkou s logem.

 

II. Vstupenky na akce v KD DRUŽBA

 

Vstupenky na akce v KD DRUŽBA se prodávají v kanceláři předprodeje umístěné v přízemí KD DRUŽBA - zadní vchod dle zveřejněné provozní doby nebo v pokladně u hlavního vstupu do KD DRUŽBA. On-line rezervaci vstupenky, či zakoupení eVstupenky lze realizovat prostřednictvím www stránek MKS Klatovy nebo prostřednictvím e-mailu: predprodej@ meksklatovy.cz. 

Informace o vstupném jsou umístěny na prodejních místech, na webových stránkách www.mksklatovy.cz a na propagačních tiskovinách MKS Klatovy.

Cena vstupenky se hradí na místě v hotovosti v CZK nebo platební kartou. Prodej na fakturu je možný na základě písemné objednávky. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned na prodejním místě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

Vstupné je možné vrátit jen při zrušení představení. MKS Klatovy neručí za vrácení vstupného pořadatelů – nájemců.  

On-line rezervované vstupenky je nutné vyzvednout dle údajů (čas, místo) uvedených v konečné rekapitulaci (potvrzení).

Elektronickou eVstupenku si lze vytisknout na vlastní tiskárně po předchozí úhradě příslušné částky platební kartou nebo převodem na účet. MKS Klatovy nezodpovídá za žádné komplikace způsobené neoprávněným užitím eVstupenky. Vstup na představení bude umožněn na základě eVstupenky, která bude předložena jako první. 

 

III. Vstupní kontrola

 

Každý návštěvník je při vstupu na kulturní či společenskou akci povinen u vstupu předložit oprávněné osobě ke kontrole svou vstupenku. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění ke vstupu na akce v KD DRUŽBA nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního a provozního řádu, nebude na akce v KD DRUŽBA vstup umožněn. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

Pořadatelé, bezpečnostní služba nebo oprávněná osoba je oprávněna prohlédnout osoby, které z důvodu podezření z konzumace alkoholu nebo jiných návykových nebo psychotropních látek, nebo z důvodu podezření z vnášení zbraní či jiných nebezpečných předmětů, věcí či látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

 

IV. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu KD DRUŽBA

 

Každý návštěvník je povinen chovat se v budově KD DRUŽBA tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek, stejně tak jako zařízení KD DRUŽBA. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v budově KD DRUŽBA respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, tak aby svým chováním neomezovali,či neobtěžovali jiné osoby nad míru vyplývající z průběhu akce, která se právě koná.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny oprávněných pracovníků MKS Klatovy, pořadatelů, požární hlídky nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a moderátora. Návštěvníci jsou povinni dodržovat platné předpisy o požární ochraně – požární poplachové směrnice a požární řády  

Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost návštěvníků učitelský dozor, který byl určen vedením školy.

 

V. Povinnosti pořadatelů kulturních, společenských a jiných akcí

 

Pořadatelé jednotlivých akcí v KD DRUŽBA, odlišní od MKS Klatovy, jsou povinni zejména:

  • seznámit se s návštěvním a provozním řádem a dodržovat jej
  • respektovat smlouvu o nájmu prostor v KD DRUŽBA
  • střežit a ochraňovat majetek MKS Klatovy
  • udržovat pořádek a kázeň v užívaných prostorách
  • seznámit se a dodržovat požární poplachové směrnice a požární řády
  • správně zacházet a správně používat zařízení, jímž je KD DRUŽBA vybaven
  • MKS Klatovy ihned prokazatelně oznámit vzniklé závady a poškození na majetku MKS Klatovy nebo majetku nebo zdraví osob v KD DRUŽBA.

Pořadatelé jsou odpovědni za škody způsobené během užívání prostor (škody na majetku nebo škody na zdraví apod.).

 

VI. Provoz šatny

 

Šatna je určena pro odkládání svršků návštěvníků. V kapsách, rukávech a taškách neponechávejte cennosti (MKS Klatovy za tyto předměty přebírá odpovědnost jen za podmínek stanovených občanskoprávními předpisy). Boty se přijímají do úschovy pouze v samostatné tašce nebo obalu.

Za odložené svršky obdrží návštěvník potvrzení o uložení, tj. šatnové číslo. Na jedno šatnové číslo je možno umístit max. 1 ks svršku.

Při ztrátě šatnového čísla je návštěvník povinen vyčkat až do vydání všech svršků. Organizace v tomto případě není odpovědná za záměnu při vydávání svršků.

 

VII. Neveřejné prostory

 

Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory v KD DRUŽBA určené k zajištění provozu a podpory organizace konání akcí v KD DRUŽBA. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze pracovníkům MKS Klatovy, pořadatelům, vystupujícím a jejich doprovodu, zaměstnancům nájemce, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se zejména o šatny účinkujících, jeviště, kanceláře KD DRUŽBA, zázemí gastronomických provozů, technologické prostory atp., které jsou označeny zákazem vstupu.   

 

VIII. Prodej a reklama

 

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání, distribuce reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř budovy KD DRUŽBA je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem vedení MKS Klatovy.

 

IX. Zákazy

Návštěvníkům budovy KD DRUŽBA je zakázáno vnášet do prostoru předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob a majetku, a to zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a)    rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b)    zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c)    spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky či jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví,

d)    láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e)    neskladné předměty jako žebřík, stoličky, židle, krabice či kufr,

f)     ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g)    tyče pro vlajky či transparenty,

h)   mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i)     alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu, vlastní občerstvení,

j)      zvířata vyjma vodicích a asistenčních,

k)    laser ukazovátka,

l)     kufry, velké tašky, batohy

m)  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro profesionální zaznamenávání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu vedení MKS Klatovy.

 

Dále je návštěvníkům zakázáno:

a)    kouřit (vč. elektronických cigaret) v budově KD DRUŽBA, kromě venkovní terasy restaurace a prostoru hlavního schodiště do KD DRUŽBA,

b)    vjíždět do budov na kolečkových bruslích či s kolem, vjíždět na sál saněmi,

c)    vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

d)    lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany a sloupy jakéhokoli druhu,

e)    vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,

f)     házet předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu na sál, do prostor pro návštěvníky nebo pro účinkující,

g)    zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlici,

h)   ničit zařízení a vybavení KD DRUŽBA,

i)     bez povolení prodávat zboží,

j)      popisovat nebo polepovat vybavení/zdi nebo vbíjet hřebíky ap. do vybavení/zdí,  

k)    konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety, znečišťovat prostory KD DRUŽBA jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

l)     jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové, či obrazové záznamy jak v prostoru budovy KD DRUŽBA, tak v průběhu akce,

m)  překrývat reklamní panely umístěné v prostorách KD DRUŽBA.

 

X. Odpovědnost za škody

 

Vstup do budovy KD DRUŽBA uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MKS Klatovy odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či porušením právních povinností. MKS Klatovy nezodpovídá za případnou škodu na věcech návštěvníky vnesených nebo odložených s výjimkou věcí odložených na místech k tomu určených.

Úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit označeným pracovníkům MKS Klatovy, pořadatelům akce, požární hlídce nebo policii. 

Za škodu způsobenou osobami, nad nimiž je povinna vykonávat dohled jiná osoba, odpovídá tato dohlížející osoba. U zjištěné škody, kdy nebude možnost zjistit pachatele poškození, bude tato škoda nárokována na pronajímateli/pořadateli akce.

 

XI. Jednání proti předpisům

 

Osoby, které poruší ustanovení návštěvního a provozního řádu a dále osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek či osoby mimořádně znečištěné mohou být bez nároku na vrácení vstupného vyvedeny z budovy KD DRUŽBA.

Závažné porušení tohoto návštěvního a provozního řádu může vést k předčasnému ukončení akce. Pořadatel této akce nemá z toho důvodu nárok na snížení nájemného za akci a ani na slevy souvisejících služeb.

Vedení MKS Klatovy je oprávněno požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení 

-  náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena,
-  vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán.

Vznikne-li podezření z trestného či přestupkového jednání, může být učiněno oznámení orgánům činným v trestním řízení nebo příslušným přestupkovým orgánům.

Vedení MKS Klatovy je rovněž oprávněno každému, kdo hrubě poruší zásady tohoto návštěvního a provozního řádu nebo výše uvedené zákazy či omezení, zakázat vstup do KD DRUŽBA.

 

 XII. Povinnosti nájemců

 

Nájemci KD DRUŽBA jsou povinni ukládat směsný komunální odpad do kontejnerů MKS umístěných u služebního vchodu na jižní straně budovy KD DRUŽBA. To neplatí pro nájemce restauračního provozu v KD DRUŽBA, který odpad ukládá do vlastních kontejnerů mimo budovu KD DRUŽBA. Ostatní druhy odpadů jsou nájemci povinni  likvidovat na vlastní náklady za podmínek stanovených zákonem.  

 

XIII. Evakuace KD DRUŽBA


Evakuace objektu KD DRUŽBA je stanovena "Požární poplachovou směrnici a evakuační plánem", který je součástí krizových plánů. Evakuaci objektu řídí vedení MKS Klatovy, nebo příslušníci Hasičského záchranného sboru nebo policie, kteří postupují v souladu s těmito plány.
V případě evakuace objektu KD DRUŽBA jsou otevřeny všechny nouzové východy.

 

XIV. Stížnosti a připomínky


Se stížnostmi a připomínkami je možné se obracet na službu konajícího pracovníka MKS Klatovy nebo na vedení MKS Klatovy. Kontaktní údaje jsou uvedeny na informačních cedulích nebo na webových stránkách www.mksklatovy.cz.

 

XV.  Účinnost

 

Tento provozní řád je účinný od 1. května 2019

Více ...

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.